SZOLGÁLTATÁSAINK

ENERGETIKAI SZAKREFERENS

Az Energetikai szakreferens feladatait az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § -a és a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/A. § -ai írják le, azonban az egyes feladatok mélysége és minősége nincs definiálva. Ezért értelmezésünk szerint azok szakmai tartalma a felek kölcsönös egyeztetései során a Megbízó egyedi igényeire testre szabhatók.
Összefoglalva, az energetikai szakreferens támogatja az energetikai auditálás lefolytatását, valamint az ISO 50001 szabvány szerinti EgIR kialakítását, működését. Javaslatokat fogalmaz meg az energiahatékonyság érdekében, gondoskodik az eredmények kimutatásáról, továbbá havi jelentéseket készít a gazdálkodó szervezet tárgy-havi energiafogyasztásának mértékéről, valamint energiahatékonysági intézkedéseiről, fejlesztéseiről, szemléletformálási tevékenységeiről. A havi jelentések alapján május 15-ig. elkészíti a publikus jelentést, valamint június 30-ig az éves jelentést a hivatal felé.

ENERGETIKAI AUDIT

Vállalásunk a 2015/LVII. törvény által megkövetelt audit tartalom, amelynek szakmai alapját az MSZ EN 16247-es szabványcsoport definiálja. Az általunk erre a vázra felépített, más módszertanokat is használó energetikai audit tevékenység során az alábbi feladatokat tervezzük elvégezni. Az audit folyamatok egymásra épülése és az audit teljessége megkívánja a főbb pontok elvégzését, de az alpontokban megadott feladatok szükségessége és a tevékenység mélysége a Megbízóval lefolytatott egyeztetés alapján pontosítható.
Az auditáló szervezet vagy auditor helyszíni bejárások alkalmával áttekinti a gazdálkodó szervezet energiaellátását, energiaátalakító/termelő és elosztó rendszereit, továbbá a termelő, kiszolgáló- és segédfolyamatait, valamint a végfelhasználás/fogyasztás módját. A bejárások alatti mélyinterjúk segítségével elsajátítja az adott rendszerre vonatkozó sajátosságokat. Az összegyűjtött adatok és kapott dokumentumok elemzése után áttekintően összefoglalja a létesítmény anyag- és energiaforgalmi jellemzőit, különös tekintettel az azonosított veszteségek elemzésére és azok megszüntetését célzó intézkedési javaslatokra, fejlesztési irányokra. Ha szükséges, elkészíti az egymással összefüggő intézkedések megvalósításának logikai kapcsolatait bemutató elemzését (döntési fa). Az elkészült dokumentáció után vezetői összefoglalást készít, valamint zárójelentést. A munkavégzés másodlagos kimenete az eredményeket bemutató prezentáció és az azzal egy időben lefolytatott konzultáció. Az audit jelentés szakmai eredményeit a törvény által előírt módon és formátumban az auditor az ÁNYK rendszeren keresztül feltölti és a visszaigazolást átadja.

TAO IGAZOLÁS

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének végrehajtási szabályairól 176/2017. (VII. 4.) Kormányrendelet szerinti igazolás elkészítése.
Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet a beruházás megkezdésének napját megelőzően – mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján – felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről (előaudit). Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót. A tájékoztatás tartalmazza a beruházással elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.
Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet a beruházás üzembe helyezését követően készíti el és adja át az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarításnak az előző bekezdés szerinti módszer felhasználásával, a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított, vagy becsült értékeit (záró audit).
Az auditok eredményei alapján az energetikai auditor vagy auditáló szervezet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőségéről igazolást állít ki.

EKR TANÁCSADÁS

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer hazai bevezetésének köszönhetően újszerű módon érhetők el források az energiahatékonysági projektek megvalósítói számára. Az energiahatékonysági törvény a villamos energia és földgáz kereskedelmi és egyetemes szolgáltatói engedélyes, valamint közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő gazdálkodó szervezeteket energia megtakarítását eredményező energiahatékonysági projektek megvalósításának előmozdítására kötelezi a végső felhasználók körében. A kötelezett szervezetek számos módon teljesíthetik kötelezettségüket, amelyek lényeges módon segítik az energiahatékonysági projekt tulajdonosát. Az AlfaPed Kft. regisztrált auditáló szervezetként jogosult auditálni és hitelesítheti, ami eredményeként az elért megtakarításból vagyoni értékű jogot keletkeztet. A kötelezett szervezetek a tevékenységük eredményeként az energiahatékonysági projekt tulajdonosával megegyezve tulajdonjogot szereznek a fentiek szerint keletkező vagyoni értékű jog felett, amit a jogszabály szerinti határidővel a MEKH felé elszámol. Amennyiben a kötelezett fél nem tud vagy nem kíván eleget tenni kötelezettségének azt megválthatja energiahatékonysági járulék befizetésével 50 000 Ft/GJ egységáron. Amennyiben ezeket elmulasztja a Hivatal 70 000 Ft/GJ bírsággal bünteti. Fontos azonban felismerni, hogy a folyamat az energiahatékonysági projekt feltárásával indul, majd a magvalósulása előtt érdemes egy előaudit során értékelni az elérhető energiamegtakarítás értékét, valamint optimálni az elérhető támogatási formák felhasználását (pl. TAO és EKR kombináció kiaknázása). A projekt megvalósítása után lehetséges az energetikai audit elvégzése, valamint az elért energiamegtakarítás törvény szerinti megfelelőségének hitelesítése, majd szükség esetén partnerkeresés a vagyoni értékű jog értékesítésére. Az AlfaPed Kft. vállalja az energiahatékonysági projektek felkutatásától kezdve az auditálás, hitelesítés feladatait, folyamatos támogatással segítve a jogszabályi környezetben való eligazodást, valamint az érintett felek együttműködésének koordinálását, és a keletkező vagyoni értékű jog értékesítésének támogatását, teljeskörű szolgáltatást nyújtva.

VÁLLALATÁTVILÁGÍTÁS, VESZTESÉGFELTÁRÁS

LEAN alapú energiaworkshop 

 1. Indítás 
  • Ügyféligények pontosítása 
  • Eredménytermék: a workshop fókuszának definiálása
 2. Workshop 
  • Brainstorming alapú workshop, a megrendelő szakértőinek bevonásával 
  • Eredménytermék: egy 10-20 elemű priorizált lista 
  • Az első 3-5 ötlethez nagyságrendi költség- és megtakarításbecslés 
  • Vezetői prezentáció az előző két pont alapján 
 3. Zárás: Vezetői beszámoló, visszajelzés és vezetői konzultáció  biztosítása a folytatással kapcsolatban 

LEAN alapú CO2 Workshop 

 1. Indítás 
  • Ügyféligények pontosítása 
  • Eredménytermék: a workshop fókuszának definiálása
 2. Workshop 
  • Brainstorming alapú workshop, fókuszban a CO2 megtakarítási lehetőségek, a megrendelő szakértőinek bevonásával 
  • Eredménytermék: egy 10-20 elemű priorizált lista 
  • Az első 3-5 ötlethez nagyságrendi költség- és megtakarításbecslés 
  • Vezetői prezentáció az előző két pont alapján 

Zárás: Vezetői beszámoló, visszajelzés és vezetői konzultáció biztosítása a folytatással kapcsolatban

MŰSZERES MÉRÉS

Az energiagazdálkodás alapja a mérés. Tapasztalt szakértői csapatunk  lehetőséget biztosít sűrített levegő hálózat szivárgás-vizsgálatára, termovíziós felvételek készítésére, valamint energiahatékonysági intézkedésekkel elért eredmények kimutatására. 

A méréseket mérőcsoportokban végezzük, valamint az eredménytermék egy jegyzőkönyv vagy igény szerint egy tanulmány.

ISO 50001 RENDSZER TÁMOGATÁS

Tevékenységeink között szerepel az ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszerszabvány alkalmazásának kiépítése és az auditra való felkészülés, továbbá a bevezetés támogatása. Az ISO 50001:2012 rendszerszabvány szerinti működés bevezetése során általánosan elvégzendő feladatok, amelyek minden esetben az adott Ügyfélre szabva pontosításra kerülnek:

 1. Helyszíni bejárások: az energiaellátás, az energiaátalakítás/termelés, az energia-elosztási alrendszerek, a termelő-, kiszolgáló- és segédfolyamatok, a fogyasztói létesítmények, épületek, valamint a végfelhasználás/fogyasztás áttekintése
 2. Mélyinterjúk: az energiagazdálkodás menedzsment-oldali sajátosságainak, az elosztás és a végfelhasználás sajátosságainak feltárása; az alap-energiahordozói struktúra áttekintése
 3. Dokumentumelemzés: műszaki tervdokumentációk és leírások; mérési jegyzőkönyvek, tanúsítványok; írott eljárások, műveleti utasítások; energia-nyilvántartások, szerződések, számlák; üzemi naplók, gépkönyvek, technológia-leírások; a minőség- és/vagy környezetirányítás dokumentumai
 4. Megfigyelés, adatfelvételezés, a regisztrátumok feldolgozása: egyes üzemállapotok megfigyelése; mért üzemi paraméterek feldolgozása; eseti kontrollmérések, tervezett mérési ciklusok
 5. Kiértékelés: adatfeldolgozás, modellezés; önálló javaslatok megfogalmazása, energetikai intézkedési tervek megfogalmazása közép és hosszú távon
 6. Energetikai (energiateljesítmény) mutatók kidolgozása: energetikai mutatókkal jellemezhető tevékenységek, költséghelyek, szervezeti egységek azonosítása; energetikai mutatók képzési gyakoriságának meghatározása, valamint számítási eljárásának leírása; szükséges méréstechnikai fejlesztések megfogalmazása; energetikai mutatók értékelési, követési és publikálási mód szertanának meghatározása
 7. Energiapolitika kidolgozása: a szervezet céljához, küldetéséhez illeszthető energiagazdálkodási és környezetvédelmi, rövid és hosszú távú célok, feladatok azonosítása, megfogalmazása; energiagazdálkodási folyamatok és illeszkedési pontok azonosítása a vállalati kultúrában; javaslattétel a szervezet energiapolitikájának tartalmára
 8. Szervezeti működés illesztése: a szervezeti működés energetikai célokhoz illesztése – javaslattétel a szervezeti átalakítás szükséges lépéseire; munkaköri leírások és szervezeti szabályok módosítása  és/vagy kiegészítése; dokumentumok készítésének, kiadásának, kezelésének kidolgozása és/vagy összehangolása a már alkalmazott szabványos eljárásokkal; a szervezet energiairányítási rendszert üzemeltető, és a rá hatással bíró tagjainak oktatása; programterv készítése a szervezet energiatudatosságának fokozására; a szervezet további tagjainak kötelező oktatási tananyag kidolgozásának segítése vagy távoktatási anyag kidolgozása külön projekt és elszámolás keretében
 9. Belső audit lefolytatása: rendszeraudit jellegű dokumentum felülvizsgálat, helyszíni bejárások, interjúk lefolytatása; eredmények kiértékelése, a feltárt nem megfelelőségek konzultációja, és a szükséges javítások felelősség szerinti elvégzés
 10. Pre-audit támogatása: auditori szervező által elvégzendő pre-auditon való részvétel tanácsadói szerepkörben, eredmények kiértékelése, a feltárt nem megfelelőségek és hiányosságok konzultációja, és a szükséges javítások felelősség szerinti elvégzése
 11. Bevezető audit támogatása: auditori szervezet által elvégzendő bevezető auditon való részvétel tanácsadói szerepkörben; az audit eredményeit összefoglaló jegyzőkönyv átbeszélése, felkészülés a projektzárásra; eredmények kiértékelése, a feltárt nem megfelelőségek konzultációja, és a szükséges javítások felelősség szerinti elvégzése, szükség szerint audit ismétlés
 12. Tanácsadóként és/vagy kivitelezőként vállalt további feladatok: igény szerint egyeztetett rendszerüzemeltetési támogatás, tanácsadás; részvétel az energetikai célkitűzések megvalósításában, részvétel a dolgozói energiatudatosságot fokozó oktatásokban; részvétel a folyamatos energetikai auditálási folyamatokban; részvétel az bevezetett rendszer fejlesztésében, karbantartásában

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a fenti feladatok elvégzésére, szívesen teszünk, önálló ajánlatban javaslatot a feladatok elvégzésére.

PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS

Az energiahatékonysági beruházásokat mind hazai, mind európai uniós  pályázatok is segítik rendszeresen. A sikeres pályázás egyik fontos felté tele a projektek szakmai megalapozottsága, melyeket kellő szakmai  mélységű energetikai elemzések, értékelések támasztanak alá. Az AlfaPed Kft. vállalja a közreműködést ezen pályázati szakmai anyagok elkészítésben. Szükség szerint megvalósítási tanulmányok írásában, és akár  a projekt energetikai eredményeinek a megvalósítás és utókövetés során történő folyamatos kiértékelésében.